Všeobecné obchodní a záruční podmínky - RAMI CZ
Zásuvkové rozvodnice RAMI - Rami CZ - elektrotechnologie a elektronika

Všeobecné obchodní a záruční podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti RAMI CZ s. r. o.
se sídlem Freiwaldova 1007/2, 142 00, Praha 4
identifikační číslo: 25318420
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 174950 pro prodej zboží nebo provedení díla bez prostřednictví on-line obchodu


1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti RAMI CZ s. r. o., se sídlem Freiwaldova 1007/2, 142 00 Praha 4, identifikační číslo: 25318420, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 174950 (dále jen „dodavatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) či smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) uzavírané mezi dodavatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „odběratel“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve zvláštní kupní smlouvě či smlouvě o dílo. Odchylná ujednání v kupní smlouvě či smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy či smlouvy o dílo. Kupní smlouva/smlouva o dílo a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, a to tak, že na internetové adrese rami.cz uveřejnění jejich nové znění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Dodavatel ani odběratel nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany převádět práva a závazky vyplývající z uzavřených smluv na třetí osoby.


2. Předmět smluvního vztahu

2.1. Dodavatel se na základě písemné či ústní závazné objednávky odběratele zavazuje dodat a odběratel se zavazuje převzít dodávku, která byla předmětem objednávky, a zaplatit za ni dohodnutou cenu.


3. Plnění

3.1. Odběrateli bude předmět smlouvy dodán v termínu stanoveném ve smlouvě mezi účastníky. Je-li termín provedení dodávky sjednán stanovením lhůty, je dodavatel povinen informovat odběratele nejméně 1 pracovní den přede dnem zahájení dodávky.

3.2. V případě prodlení s dodávkou se dodavatel zavazuje zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky za každý i započatý den prodlení.

3.3. Je-li mezi stranami dohodnuto, že část ceny bude uhrazena zálohovou platbou, pak se v případě prodlení odběratele s její úhradou prodlužuje termín dodání a dobu, po kterou je odběratel v prodlení. Obdobně se posunuje termín plnění také v případě, kdy dojde k událostem nezávislým na vůli smluvních stran a tyto události brání dodavateli v dodání zakázky ve sjednaném termínu plnění.

3.4. Není-li mezi stranami sjednáno jinak, je místem plnění sídlo dodavatele. Případné náklady nese odběratel.

3.5. Nebezpečí škody na dodávce přechází na odběratele převzetím dodávky, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu dodavatel umožní s dodávkou nakládat a odběratel dodávku nepřevezme.

3.6. Při předání dodávky v místě plnění jsou vyhotoveny dva stejnopisy dodacího listu, přičemž po jejich potvrzení obdrží každá ze stran po jednom. Dodací list může být nahrazen také protokolem nebo fakturou, umožňuje – li takový postup charakter dodávky.


4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Sjednanou cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy smlouvy může odběratel uhradit dodavateli podle sjednaných podmínek následujícími způsoby:

4.2. V případě bezhotovostní platby je odběratel povinen uhrazovat cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek odběratele uhradit sjednanou cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

4.3. Nezaplacení sjednané ceny či její části ve lhůtě splatnosti je podstatným porušením smlouvy.

4.4. V případě prodlení s úhradou sjednané ceny se odběratel zavazuje zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody.


5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Odběratel může jednostranně odstoupit od zakázky nejpozději do 14 dnů před termínem plnění nebo v případech stanovených zákonem. V takovém případě se zavazuje uhradit dodavateli odstupné ve výši 10% ze sjednané ceny zakázky, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Tímto však není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody.

5.2. Dodavatel může odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy odběratelem a v případech stanovených zákonem.

5.3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu včetně uvedení důvodu odstoupení a musí být druhé smluvní straně prokazatelně doručeno.


6. Odpovědnost za vady

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

6.2. Dodavatel odpovídá odběrateli za to, že předmět zakázky při převzetí nemá vady.

6.3. V případě, že odběratel uzavírá s dodavatelem kupní smlouvu nikoliv v souvislosti s podnikatelskou činností odběratele, pak dodavatel odpovídá odběrateli, že v době, kdy odběratel věc převzal,

6.4. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v předchozím odstavci nebo ztratí-li věc vlastnosti stanovené v předchozím odstavci v průběhu šesti měsíců od převzetí, má kupující (odběratel), který při koupi zboží nevystupoval v rámci své podnikatelské činnosti právo

6.5. Právo z vady věci je kupující, který při koupi věci nevystupoval v rámci své podnikatelské činnosti, oprávněn uplatnit v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Toto právo se nevztahuje u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, vyplývá-li to z povahy věci. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží také v případě, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.6. Kupující, který při koupi věci vystupoval v rámci své podnikatelské činnosti, má právo

6.7. Na práva odběratele, který při sjednávání smlouvy vystupoval v rámci své podnikatelské činnosti, se použijí příslušná ustanovení platných právních předpisů. Vady je nutno vytknout bez zbytečného odkladu poté, co měl odběratel možnost předmět zakázky prohlédnout. V opačném případě nelze nárok z odpovědnosti za vady proti dodavateli uplatnit.

6.8. V případě, že kupující požaduje po prodávajícím odstranění vady nebo výměnu zboží za bezvadné, je povinen zajistit na své náklady prodávajícímu pracovní přístup ke zboží, jeho demontáž a opětovnou instalaci, nezbytné k řádnému provedení opravy/výměny.

6.9. Práva odběratele vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady uplatňuje odběratel u dodavatele na adrese jeho provozovny, na které bylo zboží zakoupeno.


7. Podmínky uplatnění odpovědnosti za vady

7.1. Reklamace musí být uplatněna písemně a spolu s ní musí být dodavateli předložena faktura, dodací list nebo předávací protokol. Při ztrátě faktury nebo dodacího listu nelze nárok z odpovědnosti za vady uplatnit.

7.2. Jakékoliv zásahy do zařízení, které je předmětem zakázky, může provádět pouze dodavatel nebo dodavatelem určený autorizovaný subjekt, v opačném případě nelze nárok z odpovědnosti za vady uplatnit.

7.3. Zařízení nesmí mít poškozena především výrobní čísla, plomby nebo označení, nesmí být ani jinak poškozen či neodborně užíván, chráněn před poškozením vyšší mocí, instalovaná zařízení nesmí být svévolně přemístěna, v opačném případě nelze nárok z odpovědnosti za vady uplatnit.

7.4. K reklamaci bude převzato pouze zařízení v kompletním stavu a v originálním balení včetně veškerých doplňků a příslušenství (instalační CD, manuály apod.).


8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. V případě prodlení odběratele s cenou dodávky nebo její části delší než 60 kalendářních dnů, je dodavatel oprávněn písemně oznámit odběrateli, že využívá svého oprávnění založeného smluvenou výhradou vlastnického práva s tím, že provede na náklady odběratele demontáž dodávky nebo její části. Odběratel se zavazuje, že mu toto umožní, nebude mu v tom nijak bránit a zavazuje se poskytnout s tímto dodavateli součinnost. Účinky odstoupení nastanou, uvede-li toto dodavatel výslovně v zaslaném oznámení o realizaci výhrady vlastnického práva. Náklady vzniklé odebráním dodávky nebo její části je odběratel uhradit do 14 dnů ode dne jejich vzniku.

8.3. V případě, že kupující při sjednávání smlouvy vystupoval v rámci své podnikatelské činnosti, není prodávající povinen hradit nepřímé a následné škody vzniklé porušením povinnosti v souvislosti se sjednanou kupní smlouvou. Za nepřímé a následné škody se považují zejména ušlý zisk, energetické ztráty, náklady spojené s nemožností užívání věci, apod.

8.4. Celková povinnost prodávajícího k náhradě škody včetně smluvních pokut a dalších nároků kupujícího vzniklých v souvislosti s porušením jedné nebo více povinností prodávajícího nebude převyšovat částku ve výši 30% celkové ceny zboží bez DPH.


9. Doručování

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou/smlouvou o dílo musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošt, kterou dodavateli při podpisu kupní smlouvy/smlouvy o dílu uvede.

9.2. Zpráva je doručena:


10. Zachování mlčenlivosti

10.1. Odběratel je povinen bezpodmínečně zachovat mlčenlivost o veškerých informacích, které jsou mu zpřístupněny v souvislosti s dodávkami od dodavatele, a které lze s ohledem na okolnosti jednoznačně považovat za obchodní tajemství a které mají být zachovány jako důvěrné s výjimkou informací, které jsou mu známy z veřejných zdrojů.


11. Prorogační doložka

11.1. Pro případ soudního sporu si strany v souladu s ust. § 89a o. s. ř. ujednávají, že místně příslušným soudem v prvním stupni bude Okresní soud v Olomouci.


12. Závěrečná ustanovení

12.1. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží/zhotovení díla na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek budou prováděny uveřejněním jejich nového znění na webových stránkách prodávajícího.

12.3. Společnost RAMI CZ s.r.o. informuje spotřebitele, že podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má spotřebitel právo řešit spor mezi společností a spotřebitelem, pokud půjde o spor týkající se kupní smlouvy  nebo smlouvy o poskytování služeb ze strany společnosti spotřebiteli a tyto smlouvy byly uzavřeny mezi společností a spotřebitelem počínaje dnem 1. 2. 2016 a dále  (dále jen "spotřebitelský spor")  formou mimosoudního řešení, kdy subjektem, k němuž je spotřebitel oprávněn předložit návrh na mimosoudní vyřešení sporu se společností je Česká obchodní inspekce (případně jiný subjekt, je-li povřen Ministerstvem průmyslu a obchodu). Bližší informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu spotřebitel dále nalezne na internetových stránkách ČOI, viz. www.coi.cz.

12.4. Kontaktní údaje dodavatele: RAMI CZ s. r. o., se sídlem Freiwaldova 1007/2, 142 00, Praha 4, IČ: 25318420.


V Praze dne 1. 1. 2016

RNDr. Radovan Minář – jednatel RAMI CZ s. r. o.